Your search results

Política de privacitat

1.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Titular: KEY FAMILY HOUSE, S.L.

Domicili Social: Carrer Josep Rossell Calva, 13, Andorra la Vieja

NRT: L-716801-B

Telèfon: +376 800 305

E-mail: mailto:info@2xpert.com

2.- FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS, BASES LEGITIMADORES I CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTADES

Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

KEY FAMILY HOUSE, S.L, tractarà les seves dades personals, de manera manual i/o automatitzada, per les següents finalitats especifiques:

Gestionar les seves sol·licituds d’informació, consulta o reclamacions, incloent tots els tràmits i/o procediments necessaris per tramitar la referida sol·licitud.

En els supòsits que ens remeti el seu CV o s’inscrigui en les diferents ofertes de treball que puguem publicar, tractarem les seves dades personals amb la finalitat de valorar i gestionar la seva sol·licitud de treball i en el seu cas, dur a terme les actuacions necessàries per la selecció i contractació de personal.

Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció del frau.

Atenent a les finalitats anteriorment mencionades, KEY FAMILY HOUSE, S.L tractarà les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives: nom, cognom, adreça postal, adreça de correu electrònic, codi postal i telèfon.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, historial acadèmic, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions professionals.

L’interessat garanteix en tot moment que les dades personals que aporti són verdaders, exactes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

En aquells supòsits que l’interessat faciliti dades de tercers, manifesta disposar del consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta Política de Privacitat, eximint a KEY FAMILY HOUSE, S.L de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

No obstant això, KEY FAMILY HOUSE, S.L podrà dur a terme les verificacions que consideri adients per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals vigent en cada moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per part de KEY FAMILY HOUSE, S.L per a dur a terme el tractament de les seves dades personals és el consentiment de l’interessat, sol·licitat per al cas concret.

Addicionalment, la legitimació per al tractament de les seves dades personals, amb relació amb la remissió de CVs i inscripcions en ofertes professionals que puguem publicar, es basa en el consentiment de l’interessat que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment, es podran utilitzar les dades personals de l’interessat per al compliment de les diferents obligacions legals de KEY FAMILY HOUSE, S.L

Quant temps guardem les seves dades?

KEY FAMILY HOUSE, S.L conservarà les seves dades personals únicament durant el període de temps necessari per la realització de les finalitats per les quals van ser recollits, i a excepció dels supòsits de consentiments atorgats, que seran conservades les seves dades personals fins que no es revoquin els consentiments atorgats. Posteriorment, en aquells casos en els quals sigui necessari, les seves dades personals i informació quedaran bloquejades durant els terminis legalment establerts.

En el cas de les dades personals que ens faciliti en relació amb les ofertes de treball, seran conservades durant un any des de la data de l’última actualització. Transcorregut aquest període, sense que hagin estat actualitzats, les dades seran suprimides, tret que ens indiqui el contrari.

3.- CATEGORIES DE DESTINATARIS, INCLOSOS ELS PRESTADORS DE SERVEIS, I TRANSFERÈNCIES A TERCERS PAÏSOS O ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS)

3.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

 • Proveïdors de serveis de KEY FAMILY HOUSE, S.L que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de KEY FAMILY HOUSE, S.L i de conformitat amb aquesta política de Privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi aquesta entitat;
 • Tercers que no tinguin relació amb KEY FAMILY HOUSE, S.L, si KEY FAMILY HOUSE, S.L identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a:
  1. complir qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb força executiva aplicable;
  2. fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions;
  3. detectar, prevenir o abordar d’altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics.
   2.- KEY FAMILY HOUSE, S.L no realitza transferències Internacionales de dades personals.

4.- DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

En compliment de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i els reglaments que la desenvolupen, KEY FAMILY HOUSE, S.L l’informa que, per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic info@2xpert.com.

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades.

5.- SEGURETAT

KEY FAMILY HOUSE, S.L té el ferm compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, per la qual cosa, per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

6.- CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Per l’anterior, li recomanem que consulti periòdicament aquesta Política de Privacitat .

 

 • Cercador Avançat

  0 € fins a 15.000.000 €

Compare Listings

Open chat
Hola, podem ayudar-vos?